Hudobný život

Kontakt

Hudobný život vychádza v Hudobnom centre

Michalská 10
811 01 Bratislava
+421 2 2047 0440

IČO: 00 164 836


Zapísané v zozname periodickej tlače MK SR pod ev. číslom EV 3605/09


ISSN 2729-7586

Redakcia

Vedúci vydania, redaktor

Robert Kolář

robert.kolar@hc.sk

Redaktorka

Jana Dekánková

jana.dekankova@hc.sk

Redaktor

Juraj Kalász

juraj.kalasz@hc.sk

Administratíva a online

Veronika Demidovich

demidovich@hc.sk

Externá redakčná spolupráca

Robert Bayer

robert.bayer@hc.sk

Jazykové korektúry

Marcel Olšiak

Korektúry českých textov

Lucie Lukášová

Grafická úprava

Pergamen Trnava